Department of Sociology (AWARDED UGC-SAP DRS-I, 2016)

Tezpur University

Topper's List

# Name Session
1. Prarthana Barua 2006-2008
2. Barnali Das 2007-2009
3. Stuti Parashar & Partha Pratim Borah 2008-2010
4. Dipika Paul 2009-2011
5. Antora Borah 2010-2012
6. Dola Borkataki 2011-2013
7. Jahnabi Goswami & Murchana Kaushik 2012-2014
8. Indrani Talukdar 2013-2015
9. Nigar Sultana 2014-2016
10. Parishmita Saikia 2015-2017
11. Rituparna Choudhury 2016-2018
12. Priyanku Hazarika 2017-2019
13. Monika Gogoi 2018-2020
14. Debasish Kalita 2019-2021
© Tezpur University. Designed by JEET