Department of Sociology (AWARDED UGC-SAP DRS-I, 2016)

Tezpur University

Autumn Semester 2021-2022

MA 1st semester

# Name of the Student Enrollment no
1. Manikangkana Sarma SOM21001
2. Serdimi Timungpi SOM21002
3. Zini Kakati SOM21003
4. Pratiksha Bharadwaj SOM21004
5. Debashruti Boro SOM21005
6. Pratyush Proteem Borah SOM21006
7. Manash Protim Saikia SOM21007
8. Monju Khaklari SOM21008
9. Kabir Sharma SOM21009
10. Asha Saikia SOM21010
11. Drishti Darshana Kashyap SOM21011
12. Jahnu Baruah SOM21012
13. Tribeedee Acharya SOM21013
14. Anupam Changmai SOM21014
15. Indrani Adhikari SOM21015
16. Anuska Saikia SOM21017
17. Barsha Hazarika SOM21018
18. Sukanya Hazarika SOM21019
19. Chingsang R Sangma SOM21020
20. Boishali Hazarika SOM21021
21. Shruti suman Baruah SOM21022
22. Sibani Borah SOM21023
23. Mrigakhi Das SOM21024
24. Akriti Saikia SOM21025
25. Alankrita Kaibartta SOM21026
26. Rashmi Rekha Saikia SOM21027
27. Pahari Phukon SOM21028
28. Baishali Devi SOM21029
29. Shreeyoshi Snigdha Borah SOM21030
30. Sushmita Sutradhar SOM21031
31. Ritisha Boruah SOM21032
32. Palki Priyam SOM21033
33. Kripa Kasturi Bora SOM21034
34. Ankita Bora SOM21035
35. Priyakshi Koushik SOM21036
36. Nabanita Senapati SOM21038
37. Himangshu Nath SOM21039
© Tezpur University. Designed by JEET