Department of Physics
  Rank in national level compititive examinations : Year 2020
  Name Examination
  Pranjal Choudhury JEST, 2020
  Prachurjya Pran Hazarika JEST, 2020
  Naina Hatibaruah JAM, 2020
  Nilaksha Barman NET, 2020
  Asish Jyoti Borah NET, 2021
  Niyor Jyoti Sharma NET, 2020
  Ranojit Barman NET, 2020
  Arnab Sarkar NET, 2020
  Snehasis Parashar NET, 2020
  Pranjal Choudhury NET, 2020
  Anupam Deka NET, 2020
  Prachyrjya Pran Hazarika NET, 2020
  Rajon Bhuyan NET, 2020
  Bharat Hedgre GATE, 2020
  Bidhan Ch. Das GATE, 2020
  Biprav Chetry GATE, 2020
  Indrajit Saha GATE, 2020
  Pranjal Choudhury GATE, 2020
  Priyankush Ghosh GATE, 2020
  Ronojit Barman GATE, 2020
  Prankrishna Borgohain GATE, 2020
  Sanjib Ray GATE, 2020
  Snehasis Parashar GATE, 2020
  Suchitro Singha GATE, 2020
  Sita Chetrri GATE, 2020
  SOURABH CHUTIA GATE, 2020
  Bikash Kumar Das GATE, 2020
  Madhurjya Saikia GATE, 2020
  Noman Hanif Barbhuiya GATE, 2020