Tezpur University

हिन्दी विभाग

Department of Hindi

Mentor-Mentee List of Department of Hindi

M.A. in Hindi (Mentor Allotted List)

Academic Year: 2019-2020

SL. No. Roll No. NAME Mentor Allotted
1 HIM 19001 MONMI BORTHAKUR Dr. S. Tripathi
2 HIM 19002 KISMAT TALUKDER
3 HIM 19003 ABUSUFIAN TALUKDAR
4 HIM 19004 SATYAJIT KONWAR
5 HIM 19005 PUJA DEVI
6 HIM 19006 SAGAR CHETRY
7 HIM 19007 PARISHMITA DAS
8 HIM 19008 NAFISA HMED
9 HIM 19009 SUSMITA DAS
10 HIM 19010 SAHBAJ QURAISHI Dr. Anju Lata
11 HIM 19011 SWARNALI KONWAR
12 HIM 19012 BEBI BORAH
13 HIM 19013 APRAJITA KSHETRI
14 HIM 19014 BIJAYLAKHI BORPHOKAN
15 HIM 19015 ANKIT KUMAR SAROJ
16 HIM 19016 KASTURI RAJKHOWA
17 HIM 19017 REEMA BORAH
18 HIM 19018 JYOTIPRIYA BORAH
19 HIM 19019 PIKUMONI BORAH Dr. Anushabda
20 HIM 19020 RASHMI BISWAS
21 HIM 19021 SANTANA DAS
22 HIM 19022 JESMIN SENGA
23 HIM 19023 KAVITA BRAHMA
24 HIM 19024 UDDIPNA BORAH
25 HIM 19025 KONGANA SARMA
26 HIM 19026 SWIKRITI BAIRAGI

Mentor-Mentee List of Department of Hindi

Ph. D. in Hindi (Mentor Allotted List)

Academic Year: 2019-2020

SL. No. Roll No. NAME Mentor Allotted
1 HIP15101 KUL PD. UPADHYAY Dr. S. Tripathi
2 HIP15104 UNMEKHA KONWAR Dr. Anushabda
3 HIP17101 KUMAR SAURABH Dr. Anushabda
4 HIP17102 PREETI PRAKASH Dr. Anushabda
5 HIP18101 PANKAJ KUMAR SAHANI Dr. Anju Lata
6 HIP18102 PRIYANKA DAS Dr. Anushabda
7 HIP18103 PANCHRAJ YADAV Dr. S. Tripathi
8 HIP18104 HEMANTA KUMAR GUPTA Dr. S. Tripathi
9 HIP18105 ARPANA KUMARI Dr. S. Tripathi
10 HIP19101 DIMPI DUTTA Dr. Anju Lata
11 HIP 19102 ALEYA ZESMINA Dr. Anju Lata
12 HIP 19103 REKHA GUPTA Dr. S. Tripathi

Copyright Department of Hindi. Designed by Utpal