MBA Alumni Part Time 1999


# Name Organization Designation Email Contact no
1 AJIT SHARMA
2 RAJESH KUMAR
3 KOWSOR HUSSAIN
4 RAJU DAS
5 PUSPENDU DAS
6 SHIV PRAKASH
7 ALOKE CHANDRA DEB
8 RAM SEWAK
9 RAJIB LAHON
10 RUPAM DAS
11 BALBIR SINGH
12 LAKSHMI PRASAD BARA
13 KHANINDRA NATH SARMA
14 RAMYA JYOTI SARMAH
15 MASHKOOR ALAM
16 PRANJIT KUMAR BORAH
17 KESARI SINGH
18 ALAM SINGH
19 PRAMOD KUMAR BHOI
20 RAJENDRA VASANTA KR. NARISIPURAM