MBA Alumni Part Time 2010


# Name Organization Designation Email Contact no
1 AVINAB BAL
2 ASHIT KUMAR DAS
3 PRASENJIT CHAKRABORTY
4 SWEETY CHAKRABORTY
5 KANIKA BAGARIA
6 DIPRANJAL KEOT
7 SANJIB BORTHAKUR
8 TANMAY KALITA
9 PRAFULLA BORAH
10 MAROMI BORAH
11 RUDRA SHARMA
12 AJAY KUMAR BAJAJ
13 MONTU CHANGMAI
14 SABIR MAKTADIR
15 MANASH BORGOHAIN
16 JINTU BORTHAKUR
17 APURBA DAS
18 RAJAT PATNI
19 JAFFAR ANSARI
20 BISWA KAMAL DAS