TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN11001 RAJIV BORAH 8.6 8.52 P
PHN11004 PRITOM JYOTI BORA 7.8 7.61 P
PHN11005 DIP JYOTI NATH 7.2 7.32 P
PHN11006 MUNMUN DEY 8.8 8.32 P
PHN11008 ANUP BAISHYA 8 6.09 P
PHN11009 SUBIR DAS 8.8 7.05 P
PHN11011 HIMANGSHU BORUAH 9 7.47 P
PHN11012 AJNUR HAQUE 7.2 6.96 P
PHN11013 ARUP KUMAR MOSHAHARI 7.4 6.57 P
PHN11014 HIMANGSHU NATH 7.6 7.19 P
PHN11015 UDIPTA BORAH 7.8 6.2 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN12001 SHIVEN KAUSHAL 7.73 7.83 P
PHN12002 DEVABORNINY PARASAR 8.55 8.57 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN12003 URBASHI MAHANTA 8.41 8.43 P
PHN12004 DHIMAN BANIK 7.27 6.9 P
PHN12005 ADHIRAJ SAIKIA 6.95 7.02 P
PHN12006 MANASH JYOTI BORAH 5.91 5.81 P
PHN12007 BOLIN NEOG 6.77 6.38 P
PHN12008 ANUP CHETRI 6.55 6.6 P
PHN12009 RAKHI SINGH 8.23 8.02 P
PHN12010 NAVEEN KUMAR 7.14 6.6 P
PHN12011 GEETAMONI DEKA 7.68 7.26 P
PHN12012 PRANJAL KUMAR KHANIKOR 7.14 6.9 P
PHN12013 RAJASRI KASHYAP 7.68 7.74 P
PHN12014 SANJEEB LIMBU 6.91 6.38 P
PHN12015 DILIP BHANDARI 6.82 6.48 P
PHN12016 DHRUBA JYOTI TALUKDAR 7 6.64 P
PHN12017 CHITRAMONI SONOWAL 6.77 6.1 P
PHN12018 AMRITA DEKA 7.64 7.38 P
PHN12019 DEEPANDITA DAS 7.95 7.48 P
PHN12020 ANKUR DAS 6.5 6.21 P