TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN11001 RAJIV BORAH 8.65 8.5 P
PHN11004 PRITOM JYOTI BORA 8.29 7.57 P
PHN11005 DIP JYOTI NATH 7.65 7.35 P
PHN11006 MUNMUN DEY 9 8.2 P
PHN11008 ANUP BAISHYA 6.35 5.62 P
PHN11009 SUBIR DAS 7.47 6.62 P
PHN11011 HIMANGSHU BORUAH 7.76 7.08 P
PHN11012 AJNUR HAQUE 7 6.9 P
PHN11013 ARUP KUMAR MOSHAHARI 6.94 6.37 P
PHN11014 HIMANGSHU NATH 7.76 7.08 P
PHN11015 UDIPTA BORAH 6.12 5.8 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN12001 SHIVEN KAUSHAL 7.95 7.95 P
PHN12002 DEVABORNINY PARASAR 8.6 8.6 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN12003 URBASHI MAHANTA 8.45 8.45 P
PHN12004 DHIMAN BANIK 6.5 6.5 P
PHN12005 ADHIRAJ SAIKIA 7.1 7.1 P
PHN12006 MANASH JYOTI BORAH 5.7 5.7 P
PHN12007 BOLIN NEOG 5.95 5.95 P
PHN12008 ANUP CHETRI 6.65 6.65 P
PHN12009 RAKHI SINGH 7.8 7.8 P
PHN12010 NAVEEN KUMAR 6 6 P
PHN12011 GEETAMONI DEKA 6.8 6.8 P
PHN12012 PRANJAL KUMAR KHANIKOR 6.65 6.65 P
PHN12013 RAJASRI KASHYAP 7.8 7.8 P
PHN12014 SANJEEB LIMBU 5.8 5.8 P
PHN12015 DILIP BHANDARI 6.1 6.1 P
PHN12016 DHRUBA JYOTI TALUKDAR 6.25 6.25 P
PHN12017 CHITRAMONI SONOWAL 5.35 5.35 P
PHN12018 AMRITA DEKA 7.1 7.1 P
PHN12019 DEEPANDITA DAS 6.95 6.95 P
PHN12020 ANKUR DAS 5.9 5.9 P