TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN09002 KOUSHIK SAIKIA 8.29 7.78 P
PHN09003 BIKASH BORAH 8.47 8.14 P
PHN09004 SAMIRAN HAZARIKA 7.41 6.86 P
PHN09005 PARTHA PRATIM DUWARAH 7.65 6.69 P
PHN09006 HIMADRI MEDHI 7.65 6.84 P
PHN09008 MOUSUMI PATOWARY 6.94 5.88 P
PHN09009 KASHMIRI DEKA 6.59 5.84 P
PHN09010 DEBABROT BORGOHAIN 6.94 6.93 P
PHN09011 NEHRU PEGU 7 6.69 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN10001 KAKOLI BHATTACHARYA 9 9 P
PHN10002 MAINU KALITA 8.25 8.25 P
PHN10003 KUNAL BISWAS 7.2 7.2 P
PHN10004 LAKHIRUPA DEVI 8.4 8.4 P
PHN10005 RITUMONI ARONDHARA 6.95 6.95 P
PHN10006 BIKASH CHANDRA NATH 7.65 7.65 P
PHN10007 ARATI DEVI CHETRY 7.55 7.55 P
PHN10008 PULAKESH DAS 6.65 6.65 P
PHN10009 BIMAL DAS 7.7 7.7 P
PHN10012 RAKHI PAUL 6.95 6.95 P
PHN10013 DIMPUL KONWAR 7.5 7.5 P
PHN10014 RANJANA VERMA 8.85 8.85 P
PHN10015 CHARAN MOHAN SINGHA CHETIA 7.05 7.05 P
PHN10016 NABANITA BHUYAN 7.4 7.4 P
PHN10017 S.LEVEN CLIFF TALANG 6.9 6.9 P