TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2009 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN08001 VIJAY BHOOSHAN KUMAR 7.59 7.07 P
PHN08003 SHYAMALIMA SHARMA 8.47 7.88 P
PHN08004 JYOTISMAN MAHANTA 6.29 6.59 P
PHN08005 SUJAY BASAK 7.47 8.12 P
PHN08006 MEGHRAJ ADHIKARY 7.59 7.26 P
PHN08007 MEGHALY HAZARIKA 7.47 7.62 P
PHN08008 NIBEDITA PAUL 8.82 8.38 P
PHN08009 RITTWICK LAHKAR 7.59 7.09 P

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN09002 KOUSHIK SAIKIA 6.65 6.65 P
PHN09003 BIKASH BORAH 7.35 7.35 P
PHN09004 SAMIRAN HAZARIKA 5.95 5.95 P
PHN09005 PARTHA PRATIM DUWARAH 5.35 5.35 P
PHN09006 HIMADRI MEDHI 5.6 5.6 P
PHN09008 MOUSUMI PATOWARY 5.5 5.5 P
PHN09009 KASHMIRI DEKA 5.95 5.95 P
PHN09010 DEBABROT BORGOHAIN 6.35 6.35 P
PHN09011 NEHRU PEGU 6.2 6.2 P