TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 8 8.39 P
BBI09002 MONITA CHETRI 9 8.47 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 8 8.37 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 9 8.53 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 8 7.43 P
BBI09007 MITALI MILI 9 8.24 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 6.05 6.19 A
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 8.73 8.68 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 8.73 8.8 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 8.45 8.03 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 9 8.48 P
BBI10007 ANKITA DEB 8.18 7.63 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 8.45 8.02 P
BBI10009 RAJU ROY 7.18 7.39 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 5.88 6.3 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 8.59 8.11 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.91 6.54 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 6.63 6.23 P
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 8.05 7.25 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11004 SANGITA SARMA 8.53 8.31 P
BBI11005 NAMRATA BORAH 8.05 7.21 P
BBI11006 SUDESHNA SAIKIA 8.68 8.03 P
BBI11007 URBASHI NEOG 6.95 6.79 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11008 NAYAN JYOTI DUTTA 8.68 7.97 P
BBI11009 RIMPI SAIKIA 7.58 7.23 P
BBI11011 SONAKSHI SARKAR 7.89 7.5 P
BBI11012 MONGAM RIBA 7.68 7.64 P
BBI11013 SWARNABHA MITRA 6.42 6.07 P
BBI11014 MINHAZ AHMED 8.05 7.47 P
BBI11015 MUKTASHREE SAHA 8.53 7.72 P