TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 8 8.38 P
BBI09002 MONITA CHETRI 8.47 8.35 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 8 8.35 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 7.84 8.45 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 6.84 7.2 P
BBI09007 MITALI MILI 8.16 8.06 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 5.74 6.19 P
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 8.37 8.65 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 8.68 8.78 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 8.05 7.86 P
BBI10005 GAUTAM CHANDRA SARKAR 7.53 7.7 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 8.68 8.3 P
BBI10007 ANKITA DEB 7.74 7.49 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 8.21 7.82 P
BBI10009 RAJU ROY 7.42 7.32 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 5.89 6.46 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 8.21 7.95 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.71 6.46 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 5.95 6.17 P
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 7.11 6.99 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11004 SANGITA SARMA 7.91 8.32 P
BBI11005 NAMRATA BORAH 7 6.88 P
BBI11006 SUDESHNA SAIKIA 7.82 7.82 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11007 URBASHI NEOG 7.04 6.67 P
BBI11008 NAYAN JYOTI DUTTA 7.5 7.7 P
BBI11009 RIMPI SAIKIA 7 7.13 P
BBI11011 SONAKSHI SARKAR 7.41 7.31 P
BBI11012 MONGAM RIBA 8.09 7.7 P
BBI11013 SWARNABHA MITRA 6.45 5.82 P
BBI11014 MINHAZ AHMED 7.77 7.27 P
BBI11015 MUKTASHREE SAHA 7.77 7.53 P