TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 8.84 8.38 P
BBI09002 MONITA CHETRI 9 8.29 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 9 8.34 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 8.68 8.49 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 7.89 7.24 P
BBI09007 MITALI MILI 8.84 8 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 6.29 6.44 A
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 8.9 8.75 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 8.85 8.83 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 7.55 7.82 P
BBI10005 GAUTAM CHANDRA SARKAR 7.1 7.63 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 8 8.11 P
BBI10007 ANKITA DEB 7.95 7.42 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 7.95 7.68 P
BBI10009 RAJU ROY 7.2 7.29 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 6 6.63 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 7.95 7.87 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.05 6.46 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 5.94 6.18 A
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 7.05 7.07 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11004 SANGITA SARMA 8.18 8.34 P
BBI11005 NAMRATA BORAH 6 6.74 P
BBI11006 SUDESHNA SAIKIA 7.35 7.6 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11007 URBASHI NEOG 6.29 6.37 P
BBI11008 NAYAN JYOTI DUTTA 7.47 7.54 P
BBI11009 RIMPI SAIKIA 6.53 7.17 P
BBI11011 SONAKSHI SARKAR 6.88 7.31 P
BBI11012 MONGAM RIBA 7.71 7.74 P
BBI11013 SWARNABHA MITRA 5 5.23 P
BBI11014 MINHAZ AHMED 6.29 6.69 P
BBI11015 MUKTASHREE SAHA 7.47 7.17 P