TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 8.81 8.43 P
BBI09002 MONITA CHETRI 8.63 8.33 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 8.81 8.4 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 8.81 8.53 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 7.31 7.25 P
BBI09007 MITALI MILI 8.44 8.05 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 5.68 6.28 P
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 8.53 8.71 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 8.68 8.8 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 7.84 7.82 P
BBI10005 GAUTAM CHANDRA SARKAR 8.16 7.74 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 8.68 8.22 P
BBI10007 ANKITA DEB 7.53 7.44 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 8 7.75 P
BBI10009 RAJU ROY 7.37 7.31 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 6.32 6.57 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 8 7.89 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.16 6.4 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 6.37 6.22 P
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 6.58 6.97 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11004 SANGITA SARMA 8.75 8.49 P
BBI11005 NAMRATA BORAH 7 6.84 P
BBI11006 SUDESHNA SAIKIA 8.2 7.82 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11007 URBASHI NEOG 6.75 6.51 P
BBI11008 NAYAN JYOTI DUTTA 8.2 7.78 P
BBI11009 RIMPI SAIKIA 7.2 7.18 P
BBI11011 SONAKSHI SARKAR 7.2 7.27 P
BBI11012 MONGAM RIBA 7.2 7.55 P
BBI11013 SWARNABHA MITRA 6.15 5.56 P
BBI11014 MINHAZ AHMED 7.75 7.07 P
BBI11015 MUKTASHREE SAHA 7.9 7.44 P