TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 8.8 8.26 P
BBI09002 MONITA CHETRI 8.65 8.15 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 8.55 8.07 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 8.8 8.45 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 7.5 7.02 P
BBI09007 MITALI MILI 8.5 7.61 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 5.78 6.5 P
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 8.44 8.42 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 8.72 8.47 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 7.5 7.53 P
BBI10005 GAUTAM CHANDRA SARKAR 7.67 7.67 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 8.11 7.75 P
BBI10007 ANKITA DEB 6.61 6.81 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 7.11 7.06 P
BBI10009 RAJU ROY 6.44 6.86 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 6.56 6.75 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 7.06 7.33 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.94 6.86 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 6.67 6.47 P
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 6.67 6.69 P