TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 8.47 8.3 P
BBI09002 MONITA CHETRI 8.16 8.15 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 8.84 8.22 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 8.47 8.46 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 7.53 7.12 P
BBI09007 MITALI MILI 8.84 7.84 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 6.45 6.48 P
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 9.2 8.7 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 9.45 8.82 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 8.6 7.91 P
BBI10005 GAUTAM CHANDRA SARKAR 8.1 7.82 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 8.85 8.14 P
BBI10007 ANKITA DEB 8 7.23 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 8.55 7.59 P
BBI10009 RAJU ROY 8.15 7.32 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 7.05 6.86 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 8.75 7.84 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.15 6.61 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 5.85 6.25 P
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 7.75 7.07 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11001 ABHIGYAN BORKOTOKY 0 0 A
BBI11002 SAMIMA AZMI 0 0 A
BBI11003 PRASENJEET BARMAN 0 0 A

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11004 SANGITA SARMA 8.5 8.5 P
BBI11005 NAMRATA BORAH 7.44 7.44 P
BBI11006 SUDESHNA SAIKIA 7.83 7.83 P
BBI11007 URBASHI NEOG 6.44 6.44 P
BBI11008 NAYAN JYOTI DUTTA 7.61 7.61 P
BBI11009 RIMPI SAIKIA 7.78 7.78 P
BBI11011 SONAKSHI SARKAR 7.72 7.72 P
BBI11012 MONGAM RIBA 7.78 7.78 P
BBI11013 SWARNABHA MITRA 5.44 5.44 P
BBI11014 MINHAZ AHMED 7.06 7.06 P
BBI11015 MUKTASHREE SAHA 6.89 6.89 P