TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 9 8.08 P
BBI09002 MONITA CHETRI 8.85 7.98 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 8.3 7.92 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 8.6 8.34 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 7.75 6.87 P
BBI09007 MITALI MILI 9 7.32 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 7.22 7.22 P
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 8.39 8.39 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 8.22 8.22 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 7.56 7.56 P
BBI10005 GAUTAM CHANDRA SARKAR 7.67 7.67 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 7.39 7.39 P
BBI10007 ANKITA DEB 7 7 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 7 7 P
BBI10009 RAJU ROY 7.28 7.28 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 6.94 6.94 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 7.61 7.61 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.78 6.78 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 6.28 6.28 P
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 6.72 6.72 P