TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB11001 SAMPURNA BORDOLOI 8.39 7.27 P
CHB11003 GEETI KABERI DUTTA 9.11 8.34 P
CHB11004 AVILASHA ANNANYA SANDILYA 8.39 8.22 P
CHB11007 PRIYANKAMONI SAIKIA 6.83 6.77 P
CHB11008 PRANAB JYOTI DAS 7.06 6.24 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12001 PRANTIKA BHATTACHARJEE 9.22 8.79 P
CHB12002 SUKANYA DAS 9.43 9.09 P
CHB12003 RASHMI SENGUPTA 8.61 8.28 P
CHB12004 GITASHREE CHOUDHURY 8.22 7.55 P
CHB12005 DIKSHITA DOWERAH 8.04 7.36 P
CHB12007 ABHISHEK BORBORAH 7 6.45 P
CHB12008 NIBEDITA SARKAR 8.83 8.31 P
CHB12009 PRIYANKA DOLEY 5.95 5.81 A

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12010 HIYA TALUKDAR 8.91 8.37 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB13001 JYOTIRMOY HAJONG 6.53 6.53 P
CHB13002 MUBIN UL HALNIF 6.37 6.61 P
CHB13003 RAJU BHOWAL 5.68 5.66 P
CHB13004 SOURAV KUMAR HALOI 6.53 6.32 P
CHB13006 DHRUVA JYOTI LAHKAR 7.26 7.34 P
CHB13007 HRISHIKESH BARDALAI 7.26 7.58 P
CHB13009 AFJALUR RAHMAN 8.05 8.16 P
CHB13010 PAPOREE DAS 6.16 6.42 P