TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB11001 SAMPURNA BORDOLOI 6.77 6.92 P
CHB11003 GEETI KABERI DUTTA 7.82 8.05 P
CHB11004 AVILASHA ANNANYA SANDILYA 7.82 8.16 P
CHB11005 JAYASHREE HAZARIKA 5 6.38 P
CHB11007 PRIYANKAMONI SAIKIA 7.09 6.69 P
CHB11008 PRANAB JYOTI DAS 6.09 5.94 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12001 PRANTIKA BHATTACHARJEE 8.59 8.31 P
CHB12002 SUKANYA DAS 8.76 8.66 P
CHB12003 RASHMI SENGUPTA 8 8 P
CHB12004 GITASHREE CHOUDHURY 7.12 7.11 P
CHB12005 DIKSHITA DOWERAH 7.24 6.83 P
CHB12007 ABHISHEK BORBORAH 6.41 6.17 P
CHB12008 NIBEDITA SARKAR 7.76 7.71 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12009 PRIYANKA DOLEY 6.06 5.91 P
CHB12010 HIYA TALUKDAR 8.06 8.06 P