TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB11001 SAMPURNA BORDOLOI 7.61 7.05 P
CHB11003 GEETI KABERI DUTTA 8.78 8.19 P
CHB11004 AVILASHA ANNANYA SANDILYA 8.33 8.19 P
CHB11007 PRIYANKAMONI SAIKIA 7.06 6.76 P
CHB11008 PRANAB JYOTI DAS 6.72 6.08 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12001 PRANTIKA BHATTACHARJEE 9.15 8.62 P
CHB12002 SUKANYA DAS 9.45 8.95 P
CHB12003 RASHMI SENGUPTA 8.4 8.15 P
CHB12004 GITASHREE CHOUDHURY 7.55 7.27 P
CHB12005 DIKSHITA DOWERAH 7.5 7.07 P
CHB12007 ABHISHEK BORBORAH 6.3 6.22 P
CHB12008 NIBEDITA SARKAR 8.75 8.09 P
CHB12009 PRIYANKA DOLEY 5.5 5.76 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12010 HIYA TALUKDAR 8.3 8.15 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB13001 JYOTIRMOY HAJONG 6.53 6.53 P
CHB13002 MUBIN UL HALNIF 6.84 6.84 P
CHB13003 RAJU BHOWAL 5.63 5.63 P
CHB13004 SOURAV KUMAR HALOI 6.11 6.11 P
CHB13006 DHRUVA JYOTI LAHKAR 7.42 7.42 P
CHB13007 HRISHIKESH BARDALAI 7.89 7.89 P
CHB13009 AFJALUR RAHMAN 8.26 8.26 P
CHB13010 PAPOREE DAS 6.68 6.68 P