TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB11001 SAMPURNA BORDOLOI 6.9 6.98 P
CHB11003 GEETI KABERI DUTTA 8.3 8.15 P
CHB11004 AVILASHA ANNANYA SANDILYA 7.9 8.29 P
CHB11007 PRIYANKAMONI SAIKIA 6.25 6.53 P
CHB11008 PRANAB JYOTI DAS 6.1 5.87 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12001 PRANTIKA BHATTACHARJEE 8.06 8.06 P
CHB12002 SUKANYA DAS 8.56 8.56 P
CHB12003 RASHMI SENGUPTA 8 8 P
CHB12004 GITASHREE CHOUDHURY 7.11 7.11 P
CHB12005 DIKSHITA DOWERAH 6.44 6.44 P
CHB12007 ABHISHEK BORBORAH 5.94 5.94 P
CHB12008 NIBEDITA SARKAR 7.67 7.67 P
CHB12009 PRIYANKA DOLEY 5.78 5.78 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB12010 HIYA TALUKDAR 8.06 8.06 P