TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: CHEMICAL SCIENCES
Programme: INTEGRATED B.SC.B.ED. ( CHEMISTRY MAJOR )

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CHB11001 SAMPURNA BORDOLOI 7.28 7.28 P
CHB11003 GEETI KABERI DUTTA 8.22 8.22 P
CHB11004 AVILASHA ANNANYA SANDILYA 8.61 8.61 P
CHB11005 JAYASHREE HAZARIKA 7.61 7.61 P
CHB11007 PRIYANKAMONI SAIKIA 7.11 7.11 P
CHB11008 PRANAB JYOTI DAS 5.72 5.72 P