TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
Department: ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE09001 DIPANKAR KALITA 7 6.7 P
ENE09003 SWAPNA OJAH 8 8 P
ENE09004 PANKAJ BORAH 9 7.2 P
ENE09005 DEBARSHI BARUAH 9 8.58 P
ENE09007 DWIPEN KONWAR 7 7.38 P
ENE09009 BHASKAR JYOTI DUTTA 8 7.72 P
ENE09013 MADHURJYA SAIKIA 9 7.92 P
ENE09014 PARANJYOTI BHARADWAJ 8 6.81 P
ENE09015 BIJU MANI RAJBONGSHI 9 8.08 P
ENE09016 BISWAJIT SHYAM 9 7.11 P
ENE09017 BICHITRA BIKASH 9 7.64 P
ENE09018 RAJIB BHOWMIK 9 7.86 P
ENE09019 BIRINCHI BORA 9 8.14 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PINAK PANI BARUAH
ENE10001 9.05 8.88 P
ENE10002 CHANDAN DAS 7.1 6.85 P
ENE10003 BHASKAR JYOTI MEDHI 8.45 8.43 P
ENE10004 BIKASH KUMAR SAHU 6 6.18 P
ENE10005 SUNNY BHARALI 8 7.75 P
ENE10007 PLABAN BORA 8.15 8.08 P
ENE10011 ARUNJYOTI NATH 8.3 8.28 P
ENE10013 RAJESH KUMAR BHAMU 7.7 7.38 P
ENE10014 BISWAJIT GOGOI 8.6 8.08 P
ENE10015 DEEPJYOTI BORA 7.55 6.53 P
ENE10016 ANTARA BRAHMA 8.3 8 P
ENE10017 KAUSHIK HAZARIKA 8.75 8.23 P
ENE10019 SANZIDA TASMIN ALI 8.73 8.26 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
Department: ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE10020 MANDAPALLI BALASRINIVASA RA 8.45 8 P
ENE10022 HEMANTAJEET MEDHI 9.2 8.98 P
ENE10023 RANA SENGUPTA 7 6.9 P
ENE10024 BIBHA BORO 9.25 8.98 P
ENE10025 DEEPJYOTI BARMAN 7.15 7.1 P
ENE10026 RAJIB SAHA 6.4 6.33 P
ENE10027 LITON BASAK 6.1 6.33 P
ENE10028 ASHISH KUMAR SINGH 6.8 6.78 P