TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
Department: ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE09001 DIPANKAR KALITA 8 6.6 P
ENE09003 SWAPNA OJAH 9 8 P
ENE09004 PANKAJ BORAH 9 6.6 P
ENE09005 DEBARSHI BARUAH 9 8.44 P
ENE09007 DWIPEN KONWAR 8 7.5 P
ENE09009 BHASKAR JYOTI DUTTA 9 7.63 P
ENE09013 MADHURJYA SAIKIA 9 7.56 P
ENE09014 PARANJYOTI BHARADWAJ 9 6.42 P
ENE09015 BIJU MANI RAJBONGSHI 9 7.77 P
ENE09016 BISWAJIT SHYAM 8 6.48 P
ENE09017 BICHITRA BIKASH 8 7.19 P
ENE09018 RAJIB BHOWMIK 9 7.48 P
ENE09019 BIRINCHI BORA 9 7.85 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PINAK PANI BARUAH
ENE10001 8.7 8.7 P
ENE10002 CHANDAN DAS 6.6 6.6 P
ENE10003 BHASKAR JYOTI MEDHI 8.4 8.4 P
ENE10004 BIKASH KUMAR SAHU 6.35 6.35 P
ENE10005 SUNNY BHARALI 7.5 7.5 P
ENE10006 PARASHMONI BAISHYA 5.8 5.8 P
ENE10007 PLABAN BORA 8 8 P
ENE10011 ARUNJYOTI NATH 8.25 8.25 P
ENE10013 RAJESH KUMAR BHAMU 7.05 7.05 P
ENE10014 BISWAJIT GOGOI 7.55 7.55 P
ENE10015 DEEPJYOTI BORA 5.5 5.5 P
ENE10016 ANTARA BRAHMA 7.7 7.7 P
ENE10017 KAUSHIK HAZARIKA 7.7 7.7 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
Department: ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE10019 SANZIDA TASMIN ALI 7.75 7.75 P
ENE10020 MANDAPALLI BALASRINIVASA RA 7.55 7.55 P
ENE10022 HEMANTAJEET MEDHI 8.75 8.75 P
ENE10023 RANA SENGUPTA 6.8 6.8 P
ENE10024 BIBHA BORO 8.7 8.7 P
ENE10025 DEEPJYOTI BARMAN 7.05 7.05 P
ENE10026 RAJIB SAHA 6.25 6.25 P
ENE10027 LITON BASAK 6.55 6.55 P
ENE10028 ASHISH KUMAR SINGH 6.75 6.75 P