TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
Programme: ADVANCED DIPLOMA IN HEALTHCARE INFORMATICS & MANAGEMENT

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
HIM12001 RAJESH SAIKIA 10 10 P
HIM12002 KEMA BASUMATARY 10 9 P
HIM12004 MAUMITA PAUL 8.5 7.75 P
HIM12005 UTTAM DAS 7.5 8 P
HIM12006 RAKESH DAS 7.5 8 P
HIM12007 CHARAN RABHA 6.5 6.25 P
HIM12008 CHAMPAK BORAH 6 6.5 P
HIM12009 KAUSHIK CHATTERJEE 6.5 7.25 P
HIM12011 SAMUJWAL RAWTIA 6.5 6.75 P
HIM12013 JAFOR CHOWDHURY 7 6.75 P
HIM12014 BHAIRAB GOGOI 8.5 9.25 P
HIM12015 PARTHA PRATIM BORA 10 9.75 P
HIM12016 PRATIVA BARMAN 9 9.25 P
HIM12017 RANJEETA DEVI 8 8.25 P
HIM12018 SANJOY KUMAR DAS 9.5 9.5 P
HIM12019 GULJAR ALI 7 7.25 P