TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
Programme: ADVANCED DIPLOMA IN HEALTHCARE INFORMATICS & MANAGEMENT

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
HIM12001 RAJESH SAIKIA 8.36 9.33 P
HIM12002 KEMA BASUMATARY 9.27 9.11 P
HIM12004 MAUMITA PAUL 5 7.32 A
HIM12005 UTTAM DAS 9 8.41 P
HIM12007 CHARAN RABHA 7.27 6.67 P
HIM12008 CHAMPAK BORAH 6.45 6.48 P
HIM12009 KAUSHIK CHATTERJEE 7.73 7.44 P
HIM12011 SAMUJWAL RAWTIA 6.36 6.59 P
HIM12013 JAFOR CHOWDHURY 6 6.44 P
HIM12014 BHAIRAB GOGOI 8 8.74 P
HIM12015 PARTHA PRATIM BORA 9.36 9.59 P
HIM12016 PRATIVA BARMAN 9 9.15 P
HIM12017 RANJEETA DEVI 7.36 7.89 P
HIM12018 SANJOY KUMAR DAS 8.73 9.19 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
HIM13001 CHANDAN SARMA 8.5 8.5 P
HIM13002 SAIDUL RAHMAN 8.5 8.5 P
HIM13003 SHUDHA RANJAN GHOSH 9 9 P
HIM13004 ARUNAV SAIKIA 10 10 P
HIM13005 BOBY MONI DEVI 9.5 9.5 P
HIM13007 DEBASISH SAHA 7.5 7.5 P
HIM13008 KANAK PAUL 8 8 P
HIM13009 SANJAY MINJ 7 7 P