TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
Programme: ADVANCED DIPLOMA IN HEALTHCARE INFORMATICS & MANAGEMENT

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
HIM12001 RAJESH SAIKIA 10 10 P
HIM12002 KEMA BASUMATARY 8 8 P
HIM12003 ANGSHUMAN UDDIPTA KHANIKAR 0 0 A
HIM12004 MAUMITA PAUL 7 7 P
HIM12005 UTTAM DAS 8.5 8.5 P
HIM12006 RAKESH DAS 8.5 8.5 P
HIM12007 CHARAN RABHA 6 6 P
HIM12008 CHAMPAK BORAH 7 7 P
HIM12009 KAUSHIK CHATTERJEE 8 8 P
HIM12010 PARASH KALITA 0 0 A
HIM12011 SAMUJWAL RAWTIA 7 7 P
HIM12012 MD. MABUD ALI 6.5 6.5 P
HIM12013 JAFOR CHOWDHURY 6.5 6.5 P
HIM12014 BHAIRAB GOGOI 10 10 P
HIM12015 PARTHA PRATIM BORA 9.5 9.5 P
HIM12016 PRATIVA BARMAN 9.5 9.5 P
HIM12017 RANJEETA DEVI 8.5 8.5 P
HIM12018 SANJOY KUMAR DAS 9.5 9.5 P
HIM12019 GULJAR ALI 7.5 7.5 P
HIM12020 NITUL BARMAN 0 0 A
HIM12021 KAROVI TRISHNNA BHARADWAJ 0 0 A