M.Tech Students: 2016-2018

Sl No Roll No. Name of Students E-mail
1. MTM16001 JONGKI HAZARIKA
2. MTM16002 SAHJAHAN ALI
3. MTM16003 SATYAKAM DUTTA
4. MTM16004 JOY NONDY
5. MTM16005 SUDIPTA SAIKIA
6. MTM16006 SAMIKSHA SAIKIA
7. MTM16007 KAUSHIK KASHYAP BORAH
8. MTM16008 ARUPJYOTI DAS
9. MTM16009 HIRAK JYOTI KAKATI
10. MTM16010 RUPSHREE BORA
11. MTM16011 RAVI SHANKAR DUTTA
12. MTM16012 BHAWANA DAHOTIA
13. MTM16013 ARPEETA SAIKIA
14. MTM16014 DEEPAK KHWAIRAKPAM
15. MTM16015 GOURAV HIRA
16. MTM16016 RAHUL KUMAR
17. MTM16017 DIPYAMAN GOGOI