B.Tech Alumni: 2007-2011

Sl No Roll No. Name of Students
1 MEB07002 Sikha Bhuyan
2 MEB07004 Hitesh Kr. Kalita
3 MEB07006 Juthika Konwar
4 MEB07007 Shariful Islam
5 MEB07008 Pranab Jyoti Nath
6 MEB07010 Mrinal jyoti Gohain
7 MEB07012 Nandini Koushik
8 MEB07013 Subhankar Saha
9 MEB07014 Bikram Bakul Baruah
10 MEB07015 Ranjan Das
11 MEB07017 Hemanta Pegu
12 MEB07018 Pallab Kr. Pegu
13 MEB07019 Lily Gogoi
14 MEB07020 Bijaylakshmi Saikia
15 MEB07021 Piyush Kr. Agarwal
16 MEB07022 Arif Ahmed Choudhury
17 MEB07023 Jyotirmoy Kakati
18 MEB07024 Rajesh Kumar
19 MEB07025 Rupam Gogoi
20 MEB07026 Chandan Bhagat
21 MEB07027 Aniket Chakraborty
22 MEB07028 Gopal Paul
23 MEB07029 Neelam Kr. Sarma
24 MEB07030 Kamal Ch. Boro
25 MEB07031 Tinku Raj Talukdar
26 MEB07032 Manash Pratim Gohain
27 MEB07033 Nasim Amin