SOME EMINENT VISITORS TO THE DEPARTMENT SINCE 1994  
  Meenaxi Bhattacharjee  
  Khanin Chaudhury  
  Tarini Dutta  
  Haren Chaudhury  
  A.C. Borthakur  
  S.B. Nandi  
  Mahendra Nath Baruah  
  P.K. McKeon  
  A.C. Srivastava  
  Syed Abu Saleh Ahmed  
  Bhaben Kalita  
  Pankaj Mala Bhattacharya  
  Alok Goswami  
  J.R. Kayal  
  S.N. Bhattacharya  
  V.K. Gaur  
  Prabin Kalita  
  B.R. Podel  
  Shyamanta Chakraborty  
  Sarat Chandra Kakati  
  Ranju Duwarah  
  G.P. Bhattacharjee  
  Sanjeev V. Dhurandhar  
  J. V. Narlikar  
  Mangala Narlikar  
  Bruce C. Berndt