FORMER HoDS  
  Prof. A. K. Borkakoty  
  Prof. Munindra Borah  
  Prof. Nayandeep Deka Boruah  
  Prof. Debajit Hazarika  

  FORMER FACULTY MEMBERS  
  Prof. A.K. Borkakoty  
  Dr. Balram Dubey  
  Dr. Kishore Kumar Das  
  Dr. Rupam Barman  
  Dr. Bhupen Deka  
  Dr. Pallabi Medhi  
  Prof. Munindra Borah  

  FORMER VISITING-PROFESSOR/ADHOC & GUEST-FACULTY  
  S.K. Laskar  
  S.N.N. Pandit  
  M.D.V. Sitaram  
  Tarakeswar Chaudhury  
  G.L. Srivastava  
  Somnath Paul  
  Surya Sekhar Bose