B. TECH. (ELECTRICAL ENGINEERING)

 

Batch (2015-2019)

 

NAME

EMAIL-ID

RUCHISMITA  BHOWMIK bhowmik.ruchismita@gmail.com
ARUP KUMAR KALITA arupkalita2020@gmail.com
MRIGAKSHEE  CHAKRAVARTY mrigaksheec@gmail.com
NAYANMONI   SAIKIA saikia.99nayanmoni@gmail.com
MUSTAFIZUR  AZAD azadmustafizur1995@gmail.com
RICKY  MUNDA mundaricky96@gmail.com
PRIYANGSHU   DAS priyangshudas@gmail.com
SUBHAKSHI  BORUAH happyboruah96@gmail.com
DEBANITA  DAS dasdebanita391@gmail.com
ALOK SANDHAN GOGOI aloksandhangogoi@gmail.com
ANUKUL  DUTTA smdutta5588@gmail.com
SURAJ ALAM LASKAR alamdpu@gmail.com
BHOBEN    GOYARI goyaribhoben@gmail.com
ATINDAM  DEY aatindam@gmail.com
DUSMANTA MADHAB DAS dusmantadas78@gmail.com
BRAJEN  DAS brobana123@gmail.com
AKASH  KUMAR  
ASLEKHA  BURAGOHAIN buragohainaslekha@gmail.com
BIDYUT   MILI bidyutmili88@gmail.com
MANJESH  KUMAR manjesh8298@gmail.com
SADAKANT  GAUTAM sadakantgautam@gmail.com
ASHIMJYOTI  BAISHYA baishyada@gmail.com
GOVIND  JANGID govindjangid1429@gmail.com
ABHISHEK  RAJ rajabhishekvarma@gmail.com
SUBHADIP  SADHUKHAN subhadip.sadhukhan13@gmail.com
CHINMOY  BARUAH chinmoyjrt123@gmail.com
SHIVAM   SHARMA shivamsharma1423@gmail.com