B. TECH. (ELECTRICAL ENGINEERING)

 

Batch (2014-2018)

 

NAME

EMAIL-ID

JAHANGIR ZIAUL FAYEZ AHMED jahangirziaul@gmail.com
AMLAN KASHYAP amlankashyap222@gmail.com
PANKAJ SHARMA sharmapankaj0823@gmail.com
MANISH KUMAR BHUYAN bhuyanmanish@gmail.com
UDAYAN DUTTA bikidutta240794@gmail.com
AMBORISH BORDOLOI amborish123321@gmail.com
ATIQUA MEHBOOB atikarahman620@gmail.com
ABHIJIT NATH  
ANKAN PHUKAN ankanphukan16@yahoo.com
FRANKLIN BURHAGOHAIN franklinburhagohain@gmail.com
PULAKESH HAZARIKA pulakesh.hazarika09@gmail.com
GOURANGA NATH gourangaeeb14@gmail.com
RAHUL GUPTA guptarahulrg04@gmail.com
RAJASHREE KONWAR rajashreekonwar22@gmail.com
SUBRATA DAS subratadas800@gmail.com
PRITOM SONOWAL pritamsonowal75@gmail.com
RAJA DAS rajadas011@gmail.com
ANKIT KUMAR ankit.kumar.0017@gmail.com
ADITI shekhar22tu73@gmail.com
BAISHALI SONOWAL sonowalbaishali24@gmail.com
DIPU ANAND PATEL dipu.anand.patel007@gmail.com
AMIT KUMAR YADAV kamit947300@gmail.com
RAVISH KUMAR ravishkumar287@gmail.com
SAURAV JYOTI SARMA  
SWASTIK SOURABH swastiksourabh05@gmail.com
KOTI RINKU rinkukoti2621@gmail.com
NITISH nitish4g@gmail.com
RAMANATH MISHRA mishra.raman111@gmail.com
RITU RAJ rituraj.32eeb@gmail.com