M. Tech. in Electronics Design and Technology

(2000-2001)

 

Name

Email

Organization

Ajay Kumar Sharma

aks_73in@yahoo.con.in

Spanco Telesystems, Mumbai

Arovindra Saikia

Arvind_saikia@yahoo.com

SMIT, Sikkim

Bhabesh Deka

bdeka@tezu.ernet.in

Tezpur University

Dipak Medok

dipak_m@ongc.net

ONGC, Dehradun

Hemanta Sikia

 

SMIT, Sikkim

Jasim Uddin

jasim2008@yahoo.com

Siemens Ltd. Saudi Arabia

Kishan Ram Kashwan

kishanram_k@yahoo.com

SITS, TN

Kumar Manoj

manoj2890@yahoo.co.in

GEIT, Dehradun

M. Deben Singh

deben_singh@yahoo.com

NERIST, Itanagar

Partha Protim Borpatragohain

pp_gohain@yahoo.co.in

BVFCL, Namrup

Raj Kishore Mudoi

rajkishur@yahoo.com

NEHU, Shillong

Rajib Chetia

 

CIT, Kokrajhar

Suresh Chandra Haloi

 

AEC, Guwahati

Wakeel Ahmed

wahmadmtech@gmail.com

Asst. Prof. Deptt. of ECE, NIMS University,

Jaipur (Rajasthan)