B. Tech in Electronics and Communication Engineering

(2009-2013)

 

NAME

EMAIL ID

 Current Position, Organization

DIPANKAR TALUKDAR

 

 

MADHURJYA SAIKIA

 

 

RAHUL SHARMA

 

 

SNEHA SAIKIA

 

 

DEBASHIS BORAH

 

 

AYUSHMAN SARMA

 

 

SIMANTA KALITA

 

 

TITASH ROY

 

 

SURAJIT DEKA

 

 

TULIKA BHUYAN

 

 

NISHANT SAIKIA

 

 

PULAKESH SARMAH

 

 

SHALINI KHAN

 

 

NIRMAL CHANDRA ROY

 

 

ANANYA GOGOI

 

 

SUBRATA PAUL

 

 

ABHISHEK KAR

 

 

DIPAK GOGOI

 

 

PRANAMI DAS

 

 

RIDIP KUMAR MANDAL

 

 

BIPLAB KUMAR DAS

 

 

DEEPJYOTI DAS

 

 

NIZWRA BORO

 

 

UDDYALAK DEKA

 

 

ALOKESH PATIR

 

 

DEEPSHIKHA BORO

 

 

GAUTAM KUMAR DAS

 

 

NAVADEEP KALITA

 

 

SUSHANT

 

 

KANCHAN K. GORAIN

 

 

GAUTAM RANA

 

 

RAJEEV RANJAN

 

 

RAHUL ANAND

 

 

SIVENDRA SARVAN

 

 

AMIT KUMAR THAKUR

 

 

RAMESH KUMAR

 

 

ROHIT RAI

 

 

ASHISH KUMAR

 

 

SHARIF AHMED

 

 

BIRENDRA B. SINGH

 

 

TRISHNA BARMAN

 

 

RANJAN JYOTI HAZARIKA

 

 

DEBASISH HAZARIKA

 

 

SANJANA DEY

 

 

DEVARUN KAUSHIK

 

 

GIRISH RABHA

 

 

ANJAN KUMAR

 

 

I.S.K.RAHUL CHAKRAVARTY

 

 

CHUNCHU KARTHIK    

RAHUL KUMAR

   

PREM PRAKASH VEDI