M.TECH IN INFORMATION TECHNOLOGY

ALUMNI BATCH 2021

Name Roll No Present Occupation & Address
Abhijit Gogoi CSI19001
Angkit Sarma CSI19002
Dilwar Hussain Barbhuiya CSI19005
Suchit Sarkar CSI19006
Shubham Pandey CSI19007
Bibek Sutradhar CSI19008
Punam Sarmah CSI19010
Bijendar Kushwaha CSI19011
Ilina Sinha CSI19012 AI Engineer, IQVIA
Munti Das CSI19013
Siddhartha Bhuyan CSI19014
Syed Shahnawaj Sahil Imani CSI19016
Shravan Kumar Singh CSI19017
Prokash Gogoi CSI19018