STUDENTS

BATCH: 2010 - 2014

CIB10001 CIB10005 CIB10006
 Dhiraj Das Sabir Hussain Choudhury Jaylalitha Das
  dhirajdas68@gmail.com jaylalithadas@yahoo.com  
     
CIB10008 CIB10009 CIB10012
Mrinal Kr. Sarmah Ananya Baruah Aibanshankupar Suiam
  mrinalsarmah@gmail.com baruahananya2@gmail.com aibansuiam@yahoo.com  
     
CIB10013 CIB10014 CIB10015
Sandeep Rohit Neeraj Nikhil Mukesh Kumar
sandeep_rohit90@yahoo.com neer.nikhil@gmail.com mukeshcib15@gmail.com
 
CIB10016 CIB10017 CIB10018
Shipra Prakash Saswata Mandal Ajit Kumar Jha
prakash.shipra@gmail.com sosa.mandal@gmail.com ajit.jha16492@gmail.com
CIB10019 CIB10020 CIB10021
Abhishek Gupta Vivek Kumar Shashi Kapoor Bharti
abhishek-gupta91@yahoo.com vivek060393@gmail.com skbharti_cib21@yahoo.com
 
CIB10022 CIB10023 CIB10024
Nirab Medhi Nayan Jyoti Sarma Subhankar Das
abhishek-gupta91@yahoo.com
CIB10025 CIB10026 CIB10027
Rupam Jyoti Bez Gulzar Hussain Borbhuyan Debojit Paul
rupamjb05@gmail.com gulzarhussain100@gmail.com pauldebojit54@yahoo.com
CIB10028
Rouhin Deb
debrouhin@gmail.com