Ex-Faculty Members
  • Prof. P. K. Gupta
  • Dr. Amiya Kr. Sarma
  • Dr. A. S. Barthakur
  • Dr. Rituparna Raj
  • Dr. Gyan Prakash
  • Mr. B. N. Singh
  • Dr. G. Singaiah
  • Prof. S. S. Khanka
  • Prof. M. C. Bora